Ống Nhòm Ảnh Nhiệt 2 mắt tầm xa 1800m Merger LRF XP50