Ống nhòm nhiệt kèm chân bắt ray KONUS FLAME-R 2.5x-20x