Ống nhòm Thân Nhiệt Đo Khoảng Cách 2 Mắt ATN Binox 4T 640 2.5-25x