Ống nhòm đo khoảng cách 2 mắt Steiner LRF 1700 10x30