Ống nhòm ngắm cảnh USA Vortex RAZOR® HD 27-60X85 (ANGLED)